Skip to content
Menu
Menu

Všeobecné podmienky prepravy

 1. Dopravca je povinný prijať návrh objednávateľa na uzatvorenie prepravnej zmluvy do 1 hodiny od chvíle, kedy mu bol návrh doručený. Po uplynutí 1 hodiny sa automaticky návrh považuje za prijatý aj bez písomného potvrdenia od prepravcu.
 2. Prijatím návrhu je medzi účastníkmi uzatvorená zmluva o preprave veci v zmysle Dohody CMR (vyhl. č. 11/1975 Sb.) či ustanovením § 2555 a násl. občianskeho zákonníka. Zmluva o preprave sa riadi Právnym poriadkom Slovenskej Republiky.
 3. Dopravca je povinný dodržať dohodnutý termín a čas nakládky a vykládky tovar , ako aj zvláštne pokyny k uskutočneniu prepravy uvedenej v prepravnej zmluve.
 4. Čakanie na nakládke alebo vykládke tovaru do 24 hodín je zahrnuté v cene prepravy. Pokiaľ doba státia na nakládke alebo vykládke presiahne 24 hodín , dopravca má nárok na úhradu , podľa CMR dohody.
 5. Dopravca je povinný okamžite vyrozumieť objednávateľa o akýchkoľvek prekážkach brániacich riadnemu prevedeniu zjednanej prepravy.
 6. V prípade, že dopravca neuskutoční zjednanú prepravu riadne a včas, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške prepravného. Zmluvná pokuta je splatná k prvému dňu oneskorenia dopravcu s uskutočnením prepravy. Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
 7. Dopravca má oprávnenie použiť k prevedeniu prepravy ďalšieho dopravcu len s písomným súhlasom objednávateľa. V takom prípade zodpovedá za tovar tak, akoby prepravoval tovar sám. Dopravca je povinný zaistiť, aby ďalší dopravca poistil vlastné vozidlo a tovar najmenej v rozsahu , v akom je povinný poistiť dopravca podľa tejto prepravnej zmluvy.
 8. Vodič poverený prepravou tovaru je povinný byť prítomný pri nakládke a vykládke tovaru, a je povinný skontrolovať množstvo a váhu naloženého tovaru. V prípade nezrovnalostí takto zisteného skutočného množstva alebo hmotnosti tovaru s množstvom či váhou uvedenou v prepravnej zmluve, pripadne ďalších nejasností, je vodič povinný okamžite o takej skutočnosti informovať objednávateľa. Zároveň je povinný všetky výhrady a množstevné alebo váhové nezrovnalosti vyznačiť do nákladného listu CMR (položka č.18) , inak dopravca zodpovedá za škodu vzniknutú poškodením alebo stratou zásielky.
 9. Vodič je povinný prispôsobiť jazdu typu a množstva tovaru a riadne tovar zaistiť gurtňami proti posunutiu tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.
 10. Vodič je povinný okamžite informovať objednávateľa o prípadnej strate alebo poškodení zásielky.
 11. Vodič je povinný zaistiť od príjemcu tovaru potvrdenie dvoch originálnych vyhotovení nákladného listu CMR a všetkých dodacích listov vystavených odosielateľom. Dokument sa považuje za potvrdený iba v tom prípade ak je na ňom vyznačený dátum, pečiatka a podpis príjemcu.
 12. Dopravca je povinný zaslať objednávateľovi faktúru poštou spolu s prílohami uvedených v odst. Č. 14 týchto podmienok najneskôr do 10 dní od ukončenia prepravy. V opačnom prípade si môže objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu 25 € za omeškanie doručenia dokumentov súvisiacich s prepravou. Mailové zaslanie sa neakceptuje ako originál. Splatnosť ceny prepravy je 60 dní odo dňa doručenia originálov faktúry a ostatných dokumentov spojených s touto prepravou poštou. Na faktúre musí byť uvedený IBAN a BIC code bankového spojenia dopravcu , ďalej číslo objednávky a dátum a miesto nakládky a vykládky. V prípade že dopravca faktúru objednávateľovi riadne a včas nezašle, nebude môcť byť takáto faktúra uhradená.
 13. Spolu s faktúrou je dopravca povinný poslať objednávateľovi originálne vyhotovený nákladný list CMR a originálne vyhotovené dodacie listy v súlade s odst. 13 týchto podmienok, prípadne riadne podpísané paletové lístky.
 14. V prípade storna prepravy zo strany dopravcu v deň nakládky, bude dopravcovi účtovaná zmluvná pokuta 75€ , čím nie je dopravca dotknutý od zadávateľa na úhradu vzniknutých škôd.
 15. Dopravca je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo objednávateľa. Dopravcovi sa ďalej zakazuje priamy kontakt so zákazníkom objednávateľa do 3 rokov od prijatia tejto objednávky, v tomto prípade SpedDKa s.r.o , Svätý Anton. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto odstavca je dopravca povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33.000,-€.
 16. Podmienky prepravy vyslovene neupravené dohodou účastníkov sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a dohody CMR.