Skip to content
Menu
Menu

Všeobecné obchodné podmienky

1.Rozsah a platnosť všeobecných obchodných podmienok vo vzťahu k nájomnej zmluve

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej iba „VOP“ ) sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy ( ďalej len „NZ“ ) uzavretej medzi spoločnosťou SpedDKa s.r.o. ( ďalej iba „prenajímateľ“ ) a nájomcom identifikovaným v NZ ( ďalej iba „nájomca“ ), na ktorej základe je nájomcovi prenajímaný náves špecifikovaný v NZ ( ďalej iba „náves“ ), pričom tieto VOP upravujú vzájomný zmluvný vzťah naložený NZ.

1.2 Prenajímateľ prehlasuje, že sa týmito VOP pred podpísaním NZ dôkladne oboznámil. VOP sú tiež voľne prístupné na webe spoločnosť www.spedka.sk

1.3 Jednotlivé ustanovenia uzavretej NZ sa použijú na konkrétny nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom prednostne pred týmito VOP.

 

  1. Vznik nájomného vzťahu a informačná povinnosť nájomcu

2.1 Nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká uzavretím NZ.

2.2 Nájomca, ktorým je fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, predkladá pri uzatváraní NZ výpis zo živnostenského registra, svoj občianky preukaz a vodičský preukaz.

2.3 Nájomca, ktorým je právnická osoba, predkladá osobou zastupujúceho nájomcu výpis z obchodného registra právnickej osoby, nie starší ako dva mesiace, svoj vodičský a občiansky preukaz, notársky overenú plnú moc, alebo iný hodnoverný doklad, ktorým preukáže svoju majetkovú a zároveň právnu účasť v právnickej osobe.

2.4 Prenajímateľ je oprávnený urobiť si kópie predkladaných listín. Nájomca súhlasí s poskytnutím údajov podľa článku 2.2,2.3 týchto VOP a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať bez vyzvania prenajímateľom. Nájomca oznámi prenajímateľovi okamžite všetky zmeny týkajúce sa bydliska, miesta podnikania, alebo sídla, ako aj zmeny štatutárnych orgánov právnickej osoby, či zmien týkajúcich sa právneho zastúpenia na strane nájomcu.

2.5 Pokiaľ nastane zmena údajov podľa článkov 2.2 a 2.3 týchto VOP, či zmeny popísané v článku 2.4 týchto VOP, má prenajímateľ právo odstúpiť od NZ, pričom nájomca sa zaväzuje uzavrieť s prenajímateľom novú NZ s novo dohodnutými podmienkami.

 

  1. Prevzatie návesu

3.1 Nájomca je povinný prevziať náves s potrebnými dokladmi v deň zápisu NZ, alebo na výzvu prenajímateľa.

3.2 Nájomca je povinný najneskôr v dobe prevzatia oznámiť všetky poškodenia ( závady, nedostatky, škrabance atď.) na návese prenechávanom prenajímateľom nájomcovi a zaznamenať všetky tieto poškodenia do predávajúceho protokolu, na ktorom nájomca potvrdzuje prevzatie návesu.

 

  1. Nájomná doba

4.1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vozidlo do nájmu na dobu dohodnutú v NZ

 

  1. Zánik nájomného vzťahu

5.1 V prípade, že je nájomný vzťah uzatvorený na dobu určitú, končí uplynutím tejto nájomnej NZ. NZ na dobu určitú môže byť vypovedaná iba prenajímateľom a to aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 5 dní od doručenia výpovede nájomcovi formou listu, alebo mailom. Prenajímateľ môže vypovedať NZ obzvlášť vtedy, pokiaľ nájomca neuhradí včas a riadne nájomné, sankčné plnenie, alebo užíva náves spôsobom, ktorý ho poškodzuje nad rámec bežného opotrebenia, prípadne jeho jednanie smeruje k poškodeniu, ktoré nie je štandardným použitím návesu. V tomto prípade nie je nutná predchádzajúca výzva prenajímateľa.

5.2 V prípade, že je NZ dojednaná na dobu určitú, môže byť predĺžená písomným dodatkom NZ.

5.3 V prípade, že je nájomný vzťah uzavretý na dobu neurčitú, ukončuje sa nájomný vzťah výpoveďou ktorejkoľvek strany, pričom výpoveď zo strany prenajímateľa nadobúda účinnosť uplynutím  piatich dní od okamihu jeho doručenia nájomcovi a výpoveď zo strany nájomcu nadobúda účinnosti uplynutím šesťdesiatich dní od okamihu jeho doručenia prenajímateľovi. Do úvahy sa berie aj komunikácia poštou, alebo mailom.

5.4 Prenajímateľ je taktiež oprávnený v prípade meškania s platením nájomného, alebo pri porušení akejkoľvek inej povinnosti stanovenej v NZ a týmito VOP prenajatý náves okamžite odobrať či poveriť odobratím návesu tretiu osobu s tým, že náklady idú na ťarchu nájomcu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený od NZ okamžite odstúpiť.

5.5 Pri odobratí návesu podľa predchádzajúceho bodu má prenajímateľ oprávnenie vyložiť náklad nájomcu na prenajatom návese a to priamo na mieste, na ktorom sa odoberaný náves nachádza, pričom prenajímateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu vzniknutú na vyloženom náklade. Predchádzajúca veta sa použije aj vtedy, pokiaľ sa jedná o tovar , podliehajúci rýchlej skazy, alebo tovar ADR. Všetky náklady spojené s takýmto odobratím idú na ťarchu nájomcu.

5.6 Najneskôr ku dňu zániku práva užívať náves je nájomca povinný vrátiť náves na adresu určenú prenajímateľom.

 

  1. Podmienky užívania návesu

6.1 Nájomca je povinný dodržiavať všetky dopravné, colné a iné platné predpisy, verejný poriadok, ako aj dodržiavať predpisy ohľadne rozmiestnenia a uloženia tovaru na návese, ako aj jeho hmotnosti, platiť všetky poplatky súvisiace s prevádzkou návesu na pozemných komunikáciách uložených zákonom a starať sa o to, aby na návese nevznikla žiada škoda, dodržovať inštrukcie výrobcu návesu, podmienky a doporučenia stanovené prenajímateľom. Nájomca je povinný zabezpečiť náves proti krádeži, zneužitiu, alebo poškodeniu.

6.2 Nájomca nesmie prenechávať užívanie návesu tretej osobe, pričom zabezpečí, že užívanie návesu budú užívať iba osoby uvedené v NZ. Nájomca sa s návesom nesmie zúčastňovať na závodoch, súťažiach, alebo podobných akciách, využívať náves k trestnej činnosti, alebo používať náves na prepravy do krajín, ktoré nie sú členmi EU, pokiaľ tak NZ nestanoví inak a robiť na návese úpravy zmeny.

6.3 Nájomca nesmie používať (  a obsluhovať) náves po použití alkoholu, omamných látok, liekov, alebo iných látok, ktoré môžu mať vplyv na vnímanie a schopnosť reakcie, alebo takej osobe prenechávať náves k obsluhe. Nájomca je povinný udržiavať náves v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé použitie a niesť akékoľvek náklady spojené s jeho údržbou. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek za trvania nájomného vzťahu požadovať prístup k návesu za účelom kontroly. Nájomca je povinný túto kontrolu prenajímateľovi umožniť.

6.4 Akékoľvek opravy, ako aj pravidelné servisné prehliadky vozidla uskutoční alebo zabezpečí na svoje náklady nájomca. Pokiaľ NZ stanoví, že opravy, alebo ich časť, alebo pravidelné servisné prehliadky návesu uskutoční, alebo zabezpečí prenajímateľ, je nájomca povinný umožniť prenajímateľovi uskutočnenie opráv, servisné prehliadky a strpieť obmedzenie v užívaní návesu v rozsahu nutnom na ich prevedenie a to aj na základe výzvy prenajímateľa, pričom je povinný náves dopraviť na miesto určené prenajímateľom. Nájomca je povinný hradiť aj akékoľvek ďalšie náklady vzniknuté v dobe platnosti NZ a to najmä diagnostiky porúch a závad elektrického zariadenia, pneumatík, plachtovej konštrukcie,  brzdového systému, alebo iných častí návesu.

6.5 Nájomca je povinný dopraviť náves na adresu, ktorú stanoví prenajímateľ pri podpise NZ, alebo počas trvania nájmu k pravidelnej servisnej a technickej prehliadke v intervaloch stanovených servisnou knihou, ktorá je nájomcovi predaná spolu s vozidlom, pričom presný deň a termín oznámi nájomcovi prenajímateľ.

6.6 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi všetky poruchy či závady, ktoré sa na návese objavia v dobe jeho užívania a vyžadujú opravu, rovnako havárie a to ihneď po ich zistení. V prípadoch, ktoré nastali vo predchádzajúcej vete je nájomca povinný dopraviť náves na vlastné náklady do servisu, ktorý mu určí prenajímateľ a to bezodkladne a na náklady nájomcu. Pokiaľ povinnosti stanovené v tomto odstavci nájomca nesplní, zodpovedá prenajímateľovi v plnom rozsahu za spôsobenú škodu, tj za skutočnú škodu aj ušlý zisk. Akékoľvek poistné udalosti hlási na poisťovni jedine prenajímateľ, k takémuto jednaniu nie je nájomca nijakým spôsobom oprávnený.

6.7 V prípade, že nájomca, alebo osoby, ktorým nájomca umožnil prístup k návesu, spôsobili haváriu, alebo iné poškodenie vozidla, zaplatí nájomca prenajímateľovi spoluúčasť vo výške, aká je stanovená príslušným havarijným poistením návesu dojednaným s prenajímateľom. V prípade, že dôjde k havárii s návesom, alebo bude náves inak poškodený, pričom nezáleží na skutočnosti, kto nehodu, škodu, alebo poškodenie zavinil, zaplatí nájomca prenajímateľovi čiastku rovnajúcu sa rozdielu celkových nákladov vynaložených na opravu takto poškodeného návesu a poistného plnenia. Týmto nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody, tj skutočnej škody a ušlého zisku.

6.8 Vznikom nájomného vzťahu prechádza na nájomcu povinnosť uhradiť všetky poplatky s prevádzkou návesu, ako sú akékoľvek potrebné poistenia nákladu atď.

6.9 Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ môže použiť systém GPS k vyhľadávaniu návesu za účelom jeho odobrania, kontroly, alebo odstúpenia od NZ,  GPS je prenajímateľ oprávnený sledovať náves.

6.10 Prenajímateľ ani po poskytnutí garančného servisu podľa článkov 6.4 a 6.5 týchto VOP, pokiaľ je taký dojednaný NZ, nezodpovedá nájomcovi za škodu spôsobenú mu na prepravovaných veciach pri poruche, či závade mu vzniknutej na návese a nájomca je povinný platiť nájomné aj za dobu, počas ktorej nemohol náves užívať pre nespôsobilosť návesu, alebo potrebu jeho opravy. Prenajímateľ ďalej nezodpovedá nájomcovi za škody spôsobené tým, že náves nie je schopný prevádzky. V tomto prípade sa nepoužijú žiadne iné paragrafy občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že náves sa časom opotrebováva a že vzhľadom k jeho prevádzke a veku bude dochádzať k opotrebeniu a môže dochádzať k poruchám. Skutočnosť, že sa náves stane prevádzky neschopným z akéhokoľvek dôvodu, neznamená porušenie povinností zo strany prenajímateľa.

6.11 Nájomca je povinný si pri používaní návesu počínať tak, aby nad obvyklú mieru neznečisťoval jeho vnútorné a vonkajšie vybavenie. Nájomca, ani ďalšie osoby nesmú v nákladovej ploche, ani blízko nej používať otvorený oheň. V opačnom prípade nájomca plne zodpovedá za škodu spôsobenú takýmto jednaním.

 

  1. Nájomné

7.1 Nájomné je určené individuálne a to dohodou nájomcu a prenajímateľa v NZ.

7.2 Nájomné sa uzatvára na dobu minimálne šiestich mesiacov, bližšie je špecifikované v NZ, pričom prvé nájomné za prvý mesiac je splatné najneskôr pri podpise NZ .

7.3 Jednotlivé nájomné sa považuje za uhradené dátumom pripísania úhrady na účet prenajímateľa.

7.4 Nájomca je povinný platiť nájomné aj za dobu, kedy je v omeškaní s prevzatím návesu.

 

  1. Peňažná istota

8.1 Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi za každý prenajatý náves peňažnú istotu vo výške stanovenej NZ a t o najneskôr v deň prevzatia návesu. Peňažná istota je stanovená na jeden mesačný nájom bez DPH.

8.2 Poskytnutú istotu  môže prenajímateľ použiť na úhradu škôd na návese, vrátane iných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi, ktoré prenajímateľovi vzniknú v súvislosti s prevádzkou návesu, alebo iného spoločného obchodného vzťahu.

8.3 V prípade, že prenajímateľ prenechá nájomcovi viac návesov do dočasného užívania, je oprávnený použiť všetky poskytnuté peňažné istoty poskytnuté nájomcom za jednotlivé návesy k úhrade škôd, aj keď iba u jedného návesu, vrátane úhrady iných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi, ktoré prenajímateľovi vzniknú v súvislosti s nájmom akéhokoľvek návesu.

8.4 Pokiaľ prenajímateľ použije jednu, alebo viac peňažných istôt v súlade s čl. 8.2 a čl.8.3 týchto VOP, nájomca je povinný každú z týchto peňažných istôt doplniť do výšky stanovenej v čl.8.1 týchto VOP, a to v lehote do siedmych dní odo dňa, kedy sa dozvie o ich použití.

8.5 Peňažná istota poskytnutá prenajímateľovi v súlade s čl.8.1 týchto VOP prepadá v okamihu porušenia akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z čl.6.1, 6.2 a 6.3 týchto VOP.

 

  1. Sankcie

9.1 V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného, alebo jeho časti, alebo s doplnením akejkoľvek peňažnej istoty, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý, aj započatý deň omeškania.

9.2 V prípade omeškania nájomcu s navrátením návesu je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý, aj započatý deň omeškania a to aj odo dňa, ktorý bol určený prenajímateľom k vráteniu návesu, až do dňa, kedy došlo k skutočnému vráteniu návesu.

9.3 V prípade porušenia čl.6.1,6.3 a 6.3 týchto VOP je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 € za každé jednotlivé porušenie povinnosti.

9.4 V prípade, že nájomca nesplní svoje povinnosti, podľa čl.6.4 týchto VOP, veta druhá, čl.6.5 a 6.6 týchto VOP, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý, už aj započatý deň omeškania so splnením tam spomenutých povinností.

9.7 Uplatnením sankcií stanovených v čl.9.1 až čl.9.4 týchto VOP nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody. Nájomca je rovnako povinný uhradiť prenajímateľovi škodu vzniknutú nedodržaním povinností stanovených v čl.6.1  čl.6.2 týchto VOP, či vyplývajúcich priamo zo zákona. Prenajímateľovi je v takomto prípade uhradená skutočná škoda a ušlý zisk.

 

  1. Záverečné ustanovenia

10.1 V záujme zlepšenia kvality služieb spoločnosti SpedDKa s.r.o. je spoločnosť oprávnená uskutočňovať zmeny, alebo úpravy týchto VOP. Spoločnosť SpedDKa s.r.o. na túto skutočnosť upozorní zmluvných partnerov a všetky zmeny budú uvedené na stránke www.spedka.sk s dátumom zmeny, kedy zmena nadobudne platnosť a minimálne 10 dní pred plánovanou zmenou. Pokiaľ zmluvný partner najneskôr 10 dní pred dňom účinnosti zmeny, alebo úpravy VOP písomne neoznámi spoločnosti SpedDKa s.r.o. svoj nesúhlas so znením zmenených, alebo upravených VOP, považuje sa taká zmena za druhú zmluvnú stranu odsúhlasená a je voči druhej zmluvnej strane účinná dňom účinnosti zmeny VOP.

10.2 Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú na návese, tj. Ta skutočnú škodu aj ušlý zisk, v súlade s týmito VOP a NZ a za plnenie povinností uloženými týmito VOP a NZ a to po celú dobu trvania NZ.

10.3 V prípade, že súčasťou NZ je ručiteľské prehlásenie, tak sa všetky nároky prenajímateľa voči nájomcovi vyplývajúce z týchto VOP a NZ vrátane nároku sankčnej povahy zaväzuje uhradiť ručiteľ v prípade, že tak neurobí nájomca.

10.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenia týchto VOP, alebo ktorékoľvek ustanovenie zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP, sa stane neplatným, alebo nevymáhateľným, neovplyvní to platnosť, alebo vymáhateľnosť zvyšných ustanovení týchto VOP v zmluvách, ktorých súčasťou tieto VOP sú.

10.5 Ak nie je v konkrétnej zmluve, ktorá sa riadi týmito VOP uvedené inak, považuje sa v prípade nedoručenia písomnosti, alebo jej odmietnutia, alebo neprevzatia, písomnosť doručená 3.dňom od odoslania prenajímateľom a to pri doručovaní prostredníctvom pošty, kuriéra, alebo osobne. Pri doručovaní elektronickou poštou sa písomnosť považuje za doručenú jej odoslaním na mailovú adresu uvedenú v NZ.

10.6 Spoločnosť SpedDKa s.r.o. zastupuje v budúcich sporoch advokát Mgr.Erich Štepánek,L.Svobodu 15, 969 01 Banská Štiavnica

 

  1. Platnosť a účinnosť

11.1 Tieto VOP nadobudlo platnosť 1.2.2022